Eigenschappen scenario's
Aantal urinoirs
stuks
Spoelingen per dag en urinoir
aantal
Dagen van gebruik per jaar
dagen
Spoelvolume per spoeling, klassieke spoeling
liter
Waterprijs per m3, inclusief vuilwater
euro
Geavanceerde instellingen
Spoelvolume per spoeling, hybride spoeling
liter
Reinigingstijd per urinoir, gespoeld
min.
Reinigingstijd per urinoir, waterloos
min.
Reiskosten van het reinigingsbedrijf
km
Totale reinigingstijd voor het gebouw (per dag)
min.
Kosten van de sifon zonder montage, waterloos
euro
Kosten van de sifon zonder montage, gespoeld
euro
Tijd die vereist is voor de vervanging van de sifon
min.
Uurtarief, sanitairinstallateur
euro
Algemene informatie
De milieucalculator is gebaseerd op een uitgebreid levenscyclus-assessment welke Geberit met ondersteuning van Quantis heeft uitgevoerd. Quantis (milieu levenscyclus assessment adviseurs) is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de levenscycli van producten en bedrijven. De milieucalculator vertegenwoordigt een selectie van de meest belangrijke beslissingsparameters. De stabilisatie van deze parameters zorgt voor de schatting van de milieueffecten en de kosten van de verschillende scenario's van het gebruik. De resultaten worden altijd geïnterpreteerd in de context van de hieronder vermelde aannames. De nadruk ligt op de relatieve vergelijking tussen de verschillende bedrijfsmodi.
Het levenscyclus assessment is een methode voor het evalueren van de milieueffecten van producten en services in een levenscyclusperspectief, d.w.z. alle relevante procedures worden in aanmerking genomen, vanaf de winning van grondstoffen via de productie en het gebruik en gaan door tot aan de afvoer. Uitgaande van deze alomvattende aanpak, levert het levenscyclus assessment een onderbouwde basis voor besluitvorming voor de identificatie en vermindering van milieueffecten. De relevante beginselen, procedures en eisen zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 14040: 2006.
We analyseren de milieueffecten en kosten van drie bedrijfsmodi:
 • Gespoeld: het spoelen van het urinoir is afhankelijk van de gebruiker. De precieze intensiteit van het gebruik (aantal spoelingen, gebruikersdagen per jaar, spoelvolume) kan worden ingesteld.
 • Hybride: de spoeling is tijdsafhankelijk. Onze berekeningen zijn gebaseerd op één automatische spoeling per uur. Het precieze spoelvolume kan worden ingesteld. Het urinoir is identiek in opbouw aan de gespoelde versie. Alle verschillen met betrekking tot de milieueffecten of kosten moeten dan ook aan de hand van het waterverbruik worden verklaard.
 • Waterloos: dit urinoir is niet gespoeld, hetgeen leidt tot een verhoging van de reinigings- en onderhoudskosten. De reinigings- en onderhoudskosten kunnen worden ingesteld. Het waterloze urinoir functioneert zonder elektronische componenten - om deze reden zijn de milieueffecten en kosten van deze sanitaire toestellen lager.
De milieueffecten en kosten van de verschillende bedrijfsmodi zijn verdeeld in de volgende categorieën.
 • Sanitaire toestellen: al het materiaal en de energiestromen die geassocieerd zijn met de productie van de urinoircomponenten en de afvoer ervan.
 • Spoelwater: milieueffecten en kosten van de levering en de afvoer van het spoelwater. We maken gebruik van de gemiddelde drinkwatersamenstelling in Europa.
 • Elektriciteit: elektriciteitsverbruik tijdens de gebruiksfase.
 • Reiniging: milieueffecten en kosten in verband met de reiniging van het urinoir. De reinigingskosten omvatten de reiskosten (met de auto) van het reinigingsbedrijf, de fabricage en het gebruik van urinoir-specifieke reinigingsmiddelen en de urinoir-specifieke reinigingsuitgaven voor het reinigingspersoneel. De grootste driver voor het milieueffect voor deze categorie zijn de reiskosten.
 • Onderhoud: deze categorie dekt de milieueffecten en kosten in verband met het onderhoud van het urinoir. De onderhoudsuitgaven dekken de reiskosten en de productie en afvoer van de slijtagedelen. De grootste driver voor het milieueffect voor deze categorie zijn de reiskosten.
Aanvullende informatie met betrekking tot de gebruikte ImpactWorld+ beoordelingsmethode is beschikbaar via de volgende link: http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Algemeen: alle resultaten zijn in termen van één (1) jaar van gebruik. We gaan uit van een gemiddelde levensduur van 20 jaar per urinoir. Een gebruiksjaar is overeenkomstig toegewezen als 1/20ste van het aantal urinoirs en 1/20ste van de geassocieerde productie en verwijderingsuitgaven.
 • Hybride spoeling: we gaan uit van een gebruikstijd van 12 uur, d.w.z. 12 spoelingen per dag en per urinoir.
 • Reiniging: alle urinoirs worden 365 dagen per jaar gereinigd. De urinoirs met de "gespoelde" en "hybride" bedrijfsmodi worden één keer per dag gereinigd en het waterloos urinoir twee keer per dag. We gaan uit van een uurloon van 20 euro voor het reinigingspersoneel.
 • Onderhoud: aan de urinoirs met "gespoelde" en "hybride" bedrijfsmodi wordt het onderhoud één keer per jaar en aan het waterloos urinoir drie keer per jaar uitgevoerd. Bij elke onderhoudsbeurt wordt een nieuwe sifon geïnstalleerd en de oude sifon wordt verwijderd. De reisafstand van de sanitairinstallateur is 15 kilometer. Per reisafstand wordt onderhoud aan gemiddeld 4 urinoirs uitgevoerd.
Sanitaire toestellen
Spoelwater
Elektriciteit
Reiniging
Onderhoud
Milieueffecten op punten
Gespoeld
Hybride
Waterloos
0
Kosten in euro
Gespoeld
Hybride
Waterloos
0
$